REGULAMIN WYNAJMU i KORZYSTANIA Z DOMU i DOMKÓW

położonych w Kocierzu Rychwałdzkim

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji i wynajmu domu położonego w Kocierzu Rychwałdzkim, zwanego dalej Domem.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu Domu.

§ 2

REZERWACJA

1. Rezerwacja Domu może zostać dokonana poprzez:

    wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@kocierskachata.pl ,

    telefonicznie pod nr telefonu : 788-974-241

2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 20%.

3. Zadatek, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania przez Wynajmującego lub przez osobę przez niego upoważnioną informacji o dostępności Domu w terminie wskazanym przez Najemcę.

4. Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych, spowoduje anulowanie rezerwacji.

5. Wpłacony zadatek 20% nie podlega zwrotowi w przypadku kiedy Najemca z przyczyn osobistych rezygnuje z wynajęcia Domu/Domku.

§ 3

CZYNSZ, WARUNKI PŁATNOŚCI I KAUCJA

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu opłatę za pobyt w wysokości określonej w umowie najmu pomniejszonej o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Opłata za pobyt będzie płatna gotówką w dniu wydania Najemcy kluczy do Domu.

3. Opłata za pobyt, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie opłaty, w tym podatki oraz koszty eksploatacji.

4. W razie wcześniejszego opuszczenia Domu przez Najemcę opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

5. Opłata za pobyt nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie Domu ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

6. Nie akceptujemy kart kredytowych.

7. Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu kwotę w wysokości 1000 zł w umowie tytułem kaucji, która stanowi zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia należności związanych z usunięciem ewentualnych usterek lub zniszczeń powstałych w przedmiocie najmu na skutek działania lub zaniechania Najemcy.

8. W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek lub zniszczeń będzie przewyższał wartość kaucji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Najemca zobowiązuje się pokryć wynikające z tego koszty, w tym zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści, które Wynajmujący mógłby uzyskać, gdyby usterki lub zniszczenia nie wystąpiły.

19. Kaucja, zostanie zwrócona Najemcy w ostatnim dniu Wynajmu w przypadku, gdy Dom zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym.

§ 4

KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU

1. Z Domu może korzystać maksymalnie 14 osób wskazane imiennie przez Najemcę.

2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Dom w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.

3. Najemca ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Domu .

4. Najemca ma prawo korzystać z bezprzewodowego Internetu

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

6. Podgrzewany basen czynny od 1.06 do 15.09.

7. Na terenie Domu  obowiązuje zakaz palenia papierosów, itp.

8. Na terenie balkonów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, obowiązuje tam również zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych.

9. Wynajmujący z chwilą otrzymania kluczy od domu odpowiada za mienie w przypadku zniszczeń bądź braków będzie on obciążony kosztami napraw, bądź kosztami brakujących rzeczy.

9. Za wartościowe rzeczy pozostawione w Domu nie odpowiadamy.

10. Wynajmujący Dom powinien korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp.

11. W przypadku jakichkolwiek kłótni, awantur bądź innych niemiłych sytuacji, kradzieży itp. niezwłocznie powiadamiamy Policje bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.

12. Osoby których zachowanie będzie wykraczało poza ogólnie przyjętą kulturę osobistą bądź rażąco łamiących wyżej wymieniony regulamin będziemy usuwać z Domu nie ponosząc z tego powodu strat finansowych.

13. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu Domu, o którym mowa w § 5 poniżej.

14. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

15. Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub w czasie trwania stosunku najmu zajdzie potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.

16. W przypadku zniszczeń w lokalu powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, za które ten odpowiada, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.

17. Akceptujemy zwierzęta- opłata za przyjazd ze zwierzęciem 100 zł/pobyt.

§ 5

WYPOSAŻENIE DOMU

1. W skład wyposażenia Domu wchodzą przedmioty i urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy najmu apartamentu.

§ 6

WYDANIE I ODDANIE DOMU

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Najemca zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do domu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

2. Najemca zobowiązany jest do opuszczenia Domu i do zwrócenia Wynajmującemu kluczy ostatniego dnia najmu do godziny 11:00.

3. W przypadku, gdy zwrot kluczy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 200 zł.

4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

§ 7

WARUNKI REZYGNACJI

1. Najemca ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Domu.

2. W razie, gdy rezygnacja z rezerwacji zostanie dokonana na mniej niż 7 dni przed pierwszym dniem najmu Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty w pełnej wysokości, określonej w § 3 ust. 1 na rachunek bankowy Najemcy wskazany w umowie.

§ 8

ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności.

2. W dniu przekazania lokalu Wynajmującemu Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu wszystkie posiadane klucze do Domu wraz z pisemnym oświadczeniem co do tego, że nie zatrzymał w swoim posiadaniu żadnych kluczy oraz, że przez okres korzystania z lokalu nie dopuścił do możliwości uzyskania kopii tych kluczy przez jakąkolwiek inna osobę.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Najemca zobowiązuje się, iż za każde nieuzasadnione wezwanie Wynajmującego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oprócz opłat wskazanych w § 3 zostanie naliczona dodatkowa opłata w kwocie 100 zł.